Hjem » Vedtekter

Vedtekter

13.02.2003

Årsmøtet vedtok vedtektsendring av pkt. 14.

1. NAVN Foreningens navn er ORKDAL NÆRINGSFORENING 2. FORMÅL Foreningens formål er å ivareta medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser og fremme forståelse for disse i næringsliv og samfunn ved blant annet: A - Arrangere fellestiltak av forskjellig art for å styrke det eksisterende næringsliv. B - Skape en gjensidig kontakt med kommunale myndigheter og andre offentlige organer, samt samarbeidsorganisasjoner innen og utenfor kommunen. C - Skape et forum som kan gi grunnlag for en gjensidig utvikling av forretningsforholdet blant medlemmene. Foreningen skal være partipolitisk nøytral, men ta standpunkt i næringspolitiske og andre samfunnspolitiske spørsmål av betydning for næringslivet. 3. MEDLEMSKAP Som medlem kan være alle bedrifter og selvstendig næringsdrivende innen Orkdal kommune. Styret kan vurdere søknad om medlemskap for bedrifter utenom kommunen. Stemmerett er betinget av innbetalt medlemskontingent. Kollektivt tilsluttede medlemmer har kun en stemme. Bare møtende medlemmer kan avgi stemme. Medlemskap i foreningen fører ikke til medlemskap i annen organisasjon (for eksempel kollektivt medlemskap). Det er anledning for hvert medlem å delta med flere representanter i årsmøte og ved annen møtevirksomhet. Ved avstemming avgis kun en stemme pr. medlem. 4. ØKONOMI OG KONTINGENT Finansiering av foreningens drift skjer ved kontingenter, offentlige bidrag og bidrag fra næringsliv og private. Kontingenten fastsettes av årsmøtet i forbindelse med den årlige budsjettbehandling, og skal være betalt en måned etter at krav er mottatt. 5. ÅRSMØTET Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og skal holdes innen 1. februar hvert år. Årsmøtet annonseres med en måneds varsel. Innkalling skjer ved brev til medlemmene med fjorten dagers varsel. Revidert regnskap, styrets beretning og valgkomiteens innstillinger skal følge innkallingen. Sakliste: a) Valg av møteleder b) Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder. c) Styrets beretning d) Årsregnskap e) Budsjettforslag m/fastsettelse av kontingent f) Godtgjørelse til revisor g) Valg - av styreleder - av tre/fire styremedlemmer - av revisorer - av valgkomite h) Innkomne forslag Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme. 6. STYRET Styret skal bestå av sju valgte medlemmer. Styret skal ha en allsidig sammensetning med hensyn til bransjer, bedriftsstørrelse, geografi m.v. Nestleder velges av styret. Alle styremedlemmer har en funksjonstid på to år. Tre til fire styremedlemmer er på valg hvert år. Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er til stede, av disse må styreleder eller nestleder være til stede. Styrevedtakene fattes med alminnelig flertall. Kommunens ordfører eller den han bemyndiger kan delta i styrets møter med tale- og forslagsrett. I enkelte saker kan styret beslutte at den kommunale deltaker fratrer møtet. Styret kan forelegge saker til uttalelse hos naturlige samarbeidsorganisasjoner. Styret kan også, hvor det finnes hensiktsmessig, innkalle/invitere representanter fra slike organisasjoner og eventuelt enkeltpersoner til sine møter, for å få et bredest mulig grunnlag for å fatte vedtak i konkrete saker. Slike representanter/enkeltpersoner har ikke stemmerett i styret. Styret skal føre møteprotokoll med underskrift av de fremmøtte styremedlemmer. 7. SEKRETARIAT Styret kan inngå avtale med nærstående institusjon eller enkeltperson om å ivareta foreningens sekretariat, med bl.a. følgende arbeidsoppgaver: - være saksforbereder, iverksetter og sekretær. - fungere som kontaktperson overfor medlemmene og kommunale eller andre offentlige myndigheter. - innkreve kontingenter, betale regninger og føre regnskap for foreningen. - være ansvarlig for arrangement i foreningens regi. Styret kan engasjere ekstern bistand for gjennomføring av spesielle prosjekt. 8. VALGKOMITE Årsmøtet velger en valgkomite på tre medlemmer. Denne fremmer sin innstilling innen 31.12. på valg av de personer som skal bekle foreningens vedtektsbestemte organer. Kandidater som foreslås må være kjent med dette på forhånd. Valgene ledes av møteleder. 9. INNSENDTE FORSLAG Forslag til årsmøtet må være styret i hende skriftlig innen 31.12. 10. VEDTEKTSENDRINGER For endring av foreningens vedtekter kreves 2/3 flertall av de fremmøtte på årsmøtet. Forslag til vedtektsendring skal meddeles styret skriftlig innen 31.12. 11. MEDLEMSMØTER Medlemsmøter skal holdes minst fire ganger pr. år, hvor det behandles og/eller informeres om saker som er av interesse og har aktualitet for medlemmene. 12. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller fem av medlemmene forlanger det. Skriftlig innkalling og sakliste skal sendes medlemmene fjorten dager i forveien. 13. UTMELDELSE OG EKSKLUSJON Utmeldelse kan bare skje skriftlig til styret innen årets utgang. Medlemmer som unnlater å betale skyldig kontingent kan av styret strykes eller utelukkes fra foreningen. Krav på forfallen kontingent er dermed ikke bortfalt. Medlem som opptrer i strid med foreningens vedtekter eller beslutning kan av styret ekskluderes eller suspenderes for en bestemt tid. Begrunnet eksklusjonsvedtak skal meddeles vedkommende skriftlig. Styrets avgjørelse kan innankes for årsmøtet. Anken har utsettende virkning. 14. OPPLØSNING Foreningen kan oppløses dersom 2/3 av det samlede medlemstall stemmer for dette på årsmøtet. Årsmøtet bestemmer hvordan eventuelle frigjorte midler/verdier skal disponeres. Dersom det ikke oppnås stemmer fra 2/3 av det samlede medlemstall som angitt i første avsnitt, kan foreningen oppløses i første påfølgende ordinære / ekstraordinære årsmøte, dersom 2/3 av de frammøtte stemmer for dette.
Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1