Hjem » SKOLE - NÆRINGSLIV

SKOLE - NÆRINGSLIV

05.11.2002

Tema for medlemsmøte på Follo den 09.09.02 var samarbeid skole - næringsliv. Rektor Finn Sæther orienterte om Follo vdg. skole. Prosjektleder Arne Grønset orienterte om samarbeid skole - arbeidsliv, og Odd Petter Thoresen orienterte om ONF's målsetting med prosjektet, samt nærings- og yrkesmessen i Meldal.

1. Orientering om Follo ved rektor Finn Sæther. Follo har nå ca. 500 elever inkludert ca. 50 elever tilknyttet Ressurssenteret. Det er 90 ansatte ved skolen, som i 2002 har et årsbudsjett på 34 mill, hvorav vel 90% består av lønnskostnader. Skolen har følgende 6 studieretninger:  almenfag, økonomi og adm.fag  idrett  musikk, dans og drama  helse og sosialfag  kjemi og prosessfag  salg og service Det har i år vært oversøkning på alle fag, unntatt almenfag. Resurssenteret tilbyr kurs etter initiativ fra private bedrifter, offentlige institusjoner og etter eget initiativ. Eksempler: prosessfag, butikkfag, omsorgsfag, datakurs, økonomi/regnskap, språk. Follo og Meldal videregående skole dekker praktisk talt alle aktuelle studieretninger. Det er få regioner i landet som er bedre oppdekket med hensyn til tilbud. Follo har et prosjekt som kalles Månedens bedrift. I 2001 var dette Elkem Thamshavn. I 2002 er det Coop Orkla. Follo har i dag 6 partnerskapsavtaler med bedrifter/kommuner. Follo regner seg som en regional utviklingsaktør. Skolen ønsker å bidra til å utvikle alle sider ved samfunnet, bl.a. innen kulturlivet, slik at folk finner lokalsamfunnet et attraktivt sted å bo i. 2. Samarbeid skole - arbeidsliv ved Arne Grønset. Arne Grønset leder et prosjekt som strekker seg over 2 år (2001 og 2002) og som har til formål å utvikle samarbeidet mellom skole, offentlig sektor og privat næringsliv. Prosjektet som har en ramme på kr. 450.000,- er finansiert av kommuner og fylket. Prosjektet går ut på at ungdomsskolelærere hospiterer i arbeidslivet i en uke pr. år hos en bedrift. Formålet er ikke primært å lære opp lærerne, men at skolen til slutt sitter med god kompetanse om det lokale næringsliv. I 2001 hadde man avtaler med 12 lokale bedrifter. Et viktig ledd i denne forbindelse er den felles næringslivs- og utdanningsmessa som foregår i Meldalshallen den 19. og 20.11. i år. Grønset pekte på at Fosen er kommet meget langt når det gjelder slik virksomhet. Der opprettes bedriftsklasser hvor elevene gjennomgår alle faser med stiftelse, drift og avvikling av bedrifter. Han anbefalte at noen fra ONF deltar på Fosen-Messa som avvikles i april 2003. Pga at prosjektlederstillingen nå avvikles er det viktig at skolene selv tar ansvar for å følge opp dette programmet. Fra medlemmer i salen ble det uttrykt bekymring for at denne siden av saken ikke synes betryggende sikret, og at det nå er nødvendig at de som er ansvarlig fra skolesektorens side tar initiativ for å følge opp, slik at ikke prosjektet stopper opp. 3. Samarbeid skole - næringsliv. Felles næringslivs- og yrkesmesse i Meldal 19. og 20.11.2002 ved Odd Petter Thoresen Innledningsvis refererte han fra vedtak i Orkdal Næringsforenings styre, som følge av at bedriftene har begrensede ressurser: Styrets mål er å optimalisere ressursbruken i bedriftene når det gjelder aktiviteter rettet mot skoler og samfunnsliv. 3.1 Samarbeid skole - næringsliv ONF`s ansvar: Lage en standard partneravtale mellom skole og bedrift. I denne skal skal ansvarsfordelingen mellom skole og bedrift spesifiseres og hvilke krav som stilles til partene for at prosjektet skal kunne gjennomføres. Partneravtalen består at 2 deler:  Intensjonsavtale (overordnet rammeavtale)  Prosjektavtaler (for gjennomføring av konkrete enkeltprosjekter) Skolens ansvar:  Sørge for at lærerne blir motivert for å delta. Det er derfor viktig at skolens ledelse engasjerer seg for å lage slike avtaler.  Sørge for at det blir laget en partneravtale med bedriftene hvert år eller eventuelt gå igjennom og forlenge den forrige avtale. Partene må i forbindelse med opprettelse av en partneravtale etablere et samarbeidsorgan som møtes for eksempel en gang hvert halvår, eller så ofte som det måtte være behov for det. 3.2 Felles næringslivs- og yrkesmesse i Meldal 19. og 20.11.2002 Odd Petter Thoresen pekte på den store betydning messen kan ha for bedriftenes rekruttering. Det gjelder sørge for at ungdommene er kjent med de muligheter som foreligger i dalføret. ONF ser det som sin oppgave å bidra til at så mange medlemsbedrifter som mulig deltar på messen. Tips til utstillere:  Hovedmålet er hjelp til yrkesvalg. (Hvilke krav til kompetanse stilles av bedriftene.)  Ta gjerne med produktprøver/bilder/plakater/videoer fra bedriften  Medialinjen ved Meldal videregående skole kan være behjelpelig med presentasjoner.  La unge folk fra bedriften stå for presentasjonen. Ta gjerne med en lærling. Finn Sæther/Follo sørget i pausen for utmerket servering av snitter og kaffe/te.
Tregruppen Salvesen Thams mini amfi oti orkland energi liggende logo nett amfi orkanger orkland kommune logo 700 Bardshagu Herregard mini sora Orklagrafiske boks OrklaSparebank mini washington mills Eiendomsmegler1Hstor1